મજનૂ :

તુ મારી સજની ને હું તારો સાજણ,
વેરાન છે દુનિયા મારુ રોશન કર આંગણ.

હું સોનેરી સાગર ને તું મારી વહેલ,
હું આભમાં નો મોરલો ને તુ મારી ઢેલ.

ગુલાબી ચહેરો ને આંખોમાં કાજળ,
કેમ કહુ હું તારા પ્રેમમાં પાગલ.

રૂપેરી પાલવ ને ખણખણ તી પાયલ,
માની જા સજની મારું હૈયુ છે ઘાયલ.

લૈલા:

થયો તુ મોરલો ને બનાવી મને ઢેલ,
પણ તારાથી વહેલા કોઈએ કરી છે પહેલ.

સુંદર છે ચહેરો ને અતુલ્ય આંજણ,
એ રસ નો પીનાર સામે ઊભો છે સાજણ,

તરછોડી દૌ સૌ બંધન ને પુરી કરું તારી હેમ,
પહેલા કહે મને મારા ચુન્નુ મુન્નુ જોડે તને ફાવ શે કે કેમ..?

મજનૂ :

ન પાગલ ન સાજન… , મુજ ગરીબ ને છોડો,
નહિ તો હસસે આખી દુનિયા જ્યારે નિકળસે મજનૂ નો વરઘોડો….

પ્રણવ…