પ્રેમની દરેક વાત ન્યારી છે.હરેક પળ પ્યારી છે,દરેક સાંજ સારી છે.
તમે વૈરાગ ધારી છો અમે પણ ભેખ ધારી છી,
જાઓ-જાઓ સૂનાર, વિરામ ન કરતા,
અનુભવ પ્રેમના ઊર્મી, ક્યાંક વિચાર ન બદલે.

સુલોચના ને અંધાપાની ઠેક પ્યારી છે,જાણે મોગરાની મહેક થી છટક બારી છે,
તમે સંસ્કારથી ભરયા,અમે સંસારથી ડરીયા
આવો આવો સૂનાર આજ આખરી ક્ષણ છે,
નનામી પ્રેમની જાણી,દેહ ધબકાર ન છોડે.

પ્રણવ…….