ચમકતી ચાંદની સંસાર કેરું રૂપ લાગે છે,
ઝળકતી રૂપની ઝલક આજ અનુપ લાગે છે,
જવાન જિંદગી માહે વિચાર કેટલોક આજ,
છલકતી સમ્રૂધ્ધી પણ સૌંદર્ય સામે કદરૂપ લાગે છે.

સુલભતી નાર અંધકાર માં લુપ્ત લાગે છે,
દહેકતી મિનાર, વિકાર ને ગુપ્ત રાખે છે,
જવાન જિંદગી માહે વિલાપ કેટલોક આજ,
ગરજતી દેવેન્દ્રની ઇંન્દ્રિયો ક્યાં ત્રૂપ્ત લાગે છે ?

ધબકતા દેહની જઠરાગ્નિને ભૂખ લાગે છે,
મહેકતા સૌંદર્યની સામ્રાજ્ઞી ને ક્યાં દુઃખ લાગે છે,
જવાન જિંદગી માહે વિકાર કેટલોક આજ,
તડપતી તલપ પણ બ્રહ્મચર્ય ને સુખ લાગે છે.

પ્રણવ…